Testamente, hur och varför?

När en person avlider finns det lagstadgade bestämmelser för vilka som får ärva och hur mycket. För att förändra detta kan man upprätta ett testamente. Testamentet anger vilka som får ärva och hur mycket, och vad för något. Det går dock inte att förändra precis hur man vill. Bröstarvingarna, det vill säga barn och barnbarn har rätt till minst hälften av vad de skulle fått om inget testamente Testamente jurist advokat stockholm  arv samboupprättats, och om inte testamentet ger dm mindre än så kan de begära jämkning så att de får ut den del de har rätt till.

Ett testamente kan vara bra då man kan dela upp vem som ska få vad och på så vis bespara sina efterlevande bråk och tvister om vem som ska få vad, kanske vem som ska få den där sommarstugan.

Att upprätta ett testamente

Då ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som kan spela stor roll för många inblandade finns det en hel del krav på det för att det ska vara giltigt. Två personer över 15 år som inte är jäviga, det vill säga inte kan tänkas vara partiska, ska bevittna undertecknandet av testamentet. Testatorn som är den som upprättar testamentet måste vara myndig för att kunna testamentera bort egendom. Testatorn måste också vara opåverkad i den meningen att ingen får ha tvingat denne till att upprätta testamentet eller utnyttjat dennes oförstånd, beroendeställning, psykiska störning eller viljesvaghet.

Ifall testatorn inte är kan upprätta ett vanligt testamente på grund av exempelvis ohälsa kan ett så kallat nödtestamente upprättas. Det finns två slags nödtestamenten. Det ena är ett muntligt förordnande av sin vilja, och detta inför två ojäviga vittnen. Det andra slaget av nödtestamente är ett skrivet av testatorn själv och undertecknat utan några närvarande vittnen, detta kallas för ett holografiskt testamente.

Det finns vissa lägen då det kan vara extra viktigt att ha ett testamente. Lever man i ett samboförhållande med eller utan barn kan det vara klokt att upprätta ett testamente då sambos inte ärver varandra vilket kan medföra att den efterlevande sambon mister huset eller på andra sätt drabbas. Är man gift med barn kan man skriva testamente så att maken får bo kvar i ett orubbat bo och barnen för sin del av arvet först när båda makarna avlidit. Har man särkullsbarn kan dessa kräva sin del av arvet vilket kan leda till att efterlevande maken måste flytta, och det går att motverka med genom att upprätta ett testamente. Att fundera igenom sin situation och om det finns skäl att upprätta ett testamente är viktigt.